0 (232) 425 58 35

Batıçev

ÇEVRE GÖREVLİSİ HİZMETLERİ

Tesis Çevre Raporu ve Çevre Görevlisi Hizmeti 

Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tabii kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığı tespit edilmeli ve çalışmaların Çevre Denetim Yönetmeliği kapsamında tanımlanan ve yasal zorunluluk olan çevre görevlisi tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Bu kapsam doğrultusunda söz konusu hizmet, "yetkilendirilmiş danışmanlık firması" sertifikasına sahip firmamız tarafından, bünyemizdeki "çevre görevlisi" sertifikasına haiz çevre mühendisleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Çevre Görevlisinde Aranılacak Nitelikler

- En az dört yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olmak.

- En az dört yıllık üniversitelerin balıkçılık teknolojisi mühendisliği, endüstri mühendisliği, fizik mühendisliği, gıda mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, maden mühendisliği, orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, tekstil mühendisliği ve ziraat mühendisliği, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olmak ve Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olmak.

- Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 listesi 7 nci başlığı altında 7.2, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.23, 7.25, 7.26, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33 bentlerinde sayılan faaliyet veya tesisler için, (a) ve (b) bentlerinde sayılan bölümlere ek olarak veteriner fakültesinden mezun olmak, bu tesislerde sürekli istihdam ediliyor ve Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olmak.

- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının çevre yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi birimlerinde, 6 ncı maddede belirtilen görev ve sürelerde çalışmış olmak.

Çevre Görevlisi Belgesi

Çevre Görevlileri ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen özelliklere sahip kişilerden Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanlara Bakanlık tarafından çevre görevlisi belgesi verilir.
Çevre mühendisleri ile çevre mühendisliği alanında lisansüstü eğitime sahip kişilere istekleri hâlinde sınav şartı aranmaksızın çevre görevlisi belgesi verilir.
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının çevre yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili teknik birimlerinde;
- Çevre ve orman uzmanı, şube müdürü veya en az 4 yıllık üniversitelerin teknik bölümlerinden mezun olup teknik personel olarak en az beş yıl görev yapmış olanlara,
- İl müdür yardımcısı, il müdürü, daire başkanı ve üstü görevlerde en az üç yıl görev yapmış olanlara,
             istekleri hâlinde sınav ve ücret şartı aranmaksızın çevre görevlisi belgesi verilir.

Başa Dön