0 (232) 425 58 35

Batıçev

İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATLARI

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER", faaliyetleri sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseler olarak tanımlanmaktadır. Bu işletmeler, İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında; birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf olmak üzere üç ayrı gruba ayrılmıştır.

Yönetmelik, 24.04.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 04.07.1934 tarihli 2559 sayılı Polis ve Selahiyet Kanunu, 14.06.1989 tarih ve 3572 sayılı işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına Dair Kanun Hükmünden Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 12.04.2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 22.02.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Yetkili idareden usulüne uygun olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.

İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı; belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresince; büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesince, bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesince; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyeyi ve organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişilik tarafından verilen bir izindir.

Başa Dön