0 (232) 425 58 35

Batıçev

TEHLİKELİ MADDE

Tehlikeli maddelerin neden olduğu su kirliliklerinin kontrolünde her bir tehlikeli maddenin kanalizasyona deşarjında kanalizasyona bağlantı kalite kontrol izin belgesi, alıcı ortama deşarjda tehlikeli madde deşarjı konulu çevre izin belgesinin düzenlenmesi esastır. 

Tehlikeli Madde Deşarj konulu Çevre İzin Belgesi/ Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi 

Tehlikeli maddelerin ilgili yönetmelik kapsamında alıcı ortama deşarjının söz konusu olması halinde gerçek ve tüzel kişiler ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında ilgili idareden tehlikeli madde deşarjı konulu çevre iznini almakla yükümlüdür. 

tehlikeli madde deşarjı konulu çevre izni, deşarj edilen atıksudaki tehlikeli madde miktarına bakılmaksızın düzenlenir. Deşarj edilen atık suda tehlikeli madde miktarı ardışık iki deşarj izninde yönetmelikle belirtilen limit değerlerden beş kez daha küçük oranlarda ise; tehlikeli madde deşarjı konulu çevre izni belgesinde bu tehlikeli maddenin belirtilmesine gerek olmadığına ilgili idarece karar verilir. 

Yönetmelik hükümleri kapsamında verilen izin belgesindeki şartların sağlanmadığının tespiti halinde, ilgili idare izin şartlarının yerine getirilmesi için otuz gün süre verir. Bu süre sonunda izin şartlarının yerine getirilmediği taktirde faaliyeti durdurulur. 

Alıcı ortama tehlikeli maddelerin deşarjı için deşarj izin başvurusunda bulunan gerçek ve tüzel kişilere firmamız tarafından gerekli analizler, formlar, belgeler hazırlanarak ilgili idareden izin alınmaktadır.

Başa Dön